Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

G, H, I, J, K, L

gebyr (n3) ค่าธรรมเนียม

 

gjennomføre ทำให้บรรลุผล, ผ่าน, ทำให้สำเร็จ

 


holde til
 ยึดติดกับ เช่น  Du må holde til planen คุณต้องยึดติดกับแผน (ที่ได้วางไว้)

hver for seg (adskilt) แยกกันอยู่  เช่น

 

Separasjon betyr at ektefellene bor hver for seg i ett år før de får skilsmisse.

การแยกกันอยู่หมายถึง การที่คู่สมรสแยกกันอยู่เป็นร่วมปีก่อนที่จะหย่าร้างกัน

 

(preposisjon) เป็นบุพบทที่ใช้ได้ในหลายลักษณะความหมาย 

 

1. ในความหมายว่าถูกล้อมรอบ, เป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น

 • Frø ligger i jorda. เมล็ดพันธุ์(วาง)อยู่บนพื้นดิน
 • Han bor i Oslo. เขาอยู่เมืองออสโล
 • i nærheten ใกล้ๆ
 • i nærheten ใกล้ๆ กับ

2. ใช้เกี่ยวกับบอกลักษณะ เช่น

 • Vi går i ring. เราเดินวน

3. ใช้กับการกระทำต่อพื้นผิวของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น

 • Hun slår i bordet. เขาทุบลงบนโต๊ะ
 • Han klapper i hendene. เขาปรบมือ

4. ใช้เกี่ยวกับการบอกถึงสภาวะ เช่น

 • De lever i fred. พวกเขาอยู่อย่างสงบสุข

5. ใช้บอกถึงรูปแบบ วิธีการ เช่น

 • Han betalte 50 000 i skatt. เขาได้จ่ายเงินไปห้าหมื่นในรูปแบบภาษี หรือ เขาจ่ายภาษีไปห้าหมื่น
 • i depositum มัดจำ

6. ใช้เกี่ยวกับเวลา เช่น

 • i gamle dager. ในวันเก่า หรือ ย้อนไปในอดีต
 • i vår tid.  ในเวลาปัจจุบันนี้
 • i Januar ในเดือนมกราคม
 • i går เมื่อวาน
 • i foregårs เมื่อวานซืน, เมื่อสองวันก่อน
 • i dag  วันนี้
 • i morgen วันพรุ่งนี้
 • i overmorgen วันมะรืนนี้
 • i kveld ค่ำวันนี้
 • i løpet av februar ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
 • i mange år เป็นเวลาหลายปี
 • i to dager เป็นเวลาสองปี

 

7. ใช้เกี่ยวกับการหาร การแบ่งส่วน เช่น

 • Eplet er delt i tre deler. แอปเปิ้ลถูกแบ่งออกเป็นสามส่วน

8. ใช้กับส่่ิงที่ไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ เช่น

 • Han er flink i idrett. เขาเก่งด้านการกีฬา

9. ใช้เกี่ยวกับการงาน, สาขาวิชาที่เรียน เช่น

 • Han er professor i historie. เขาเป็นศาสตราจารย์ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์

10. ใช้เกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดส่ิงหนึ่ง เช่น

 • Hun er glad i mat. เธอชื่นชอบอาหาร
 • Hun er forelsket i en yngre gutt. เธอมีความรักให้กับผู้ชายที่อายุน้อยกว่า

inndra ยึด, ริบ

 

innen ภายในระยะเวลา


inntil 
(prep)  เป็นเวลาถึง

 

innvilge ยินยอม, ให้สิทธิ์

 

innvirkning มีอิทธิพลต่อ, มีผลต่อ

 

intervju  การสัมภาษณ์

 

isteden, istedenfor – แทนที่, แทน

 • De går ikke på kino, de vasket huset isteden. –   พวกเขาไม่ไปดูหนัง แต่ทำความสะอาดบ้านแทน
 • Han vil ha ris istedenfor potet til kyllingen. เขาต้องการข้าวแทนมันที่จะทานกับไก่

katastrofer ภัยพิบัติ

 

klima  สภาพอากาศ, ภูมิอากาศ

 

kontakte (v1) ติดต่อ, ติดต่อสื่อสาร

 

lene (v) พิง, พาด, ยัน, อิง

 • Han lente seg fram fra baksetet. เขาเอียงตัวมาข้างหน้าจากเบาะหลัง


lenge (adv)
 นาน, ยาวนาน, มีระยะนาน เช่น

 

Hvor lenge vare filmen? หนังเรื่องนี้มีระยะนานเท่าไหร่ (ตั้งแต่ต้นถึงจบ)

 

Hvis du ikke lenger vil leve sammen med ektefellen din, har du rett til separasjon eller skilsmisse.

ถ้าคุณไม่ต้องการอยู่ร่วมกันกับคู่สมรสของคุณยาวนานต่อไปอีก คุณก็มีสิทธิ์ที่จะแยกทางกันหรือหย่าร้าง

 

lov (m1)  กฎหมาย

 

%d bloggers like this: