Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

03 ศัพท์เกี่ยวกับงานด้านสุขภาพ

ตัวอย่างประโยค

 

Det Norske helsevesenet legger vekt på å forebygge og behandle sykdommer. Å forebygge betyr å redusere risikoen for sykdom. Å behandle kan være å lindre eller helbrede når folk blir syke eller har blitt utsatt for ulykker.

 

บริการด้านสาธารณสุขในประเทศนอร์เวย์ให้ความสำคัญมากกับการป้องกันและบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วย การป้องกันหมายถึงการลดความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ การบำบัดรักษาเป็นไปเพื่อให้ผู้ป่วยได้บรรเทาหรือช่วยให้ผู้ป่วยหรือได้รับอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหายจากอาการป่วยหรือบาดเจ็บ

 

 

Det du foteller legen, blir ikke fortalt videre til andre personer eller myndigheter uten din tillatelse.

สิ่งที่คุณบอกกับแพทย์จะไม่ถูกนำไปบอกต่อกับุคคลอื่นหรือหน่วยงานใดๆ โดยไม่ผ่านความเห็นชอบของคุณ

 

 

Legen har taushetsplikt, og du kan trygt fortelle om dine problemer til legen.

แพทย์มีหน้าที่รักษาข้อมูลของคุณเป็นความลับ ดังนั้นคุณจึงสามารถบอกปัญหาของคุณให้กับแพทย์ผู้รักษาได้อย่างปลอดภัย

 

 

Etter at du har registrert deg i folkeregisteret, får du et brev fra Trygdeetaten som foteller at du har mulighet til å velge fastlege i nærheten av der du bor.

ภายหลังจากที่คุณได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยทะเบียนประชากรแห่งชาติของประเทศนอร์เวย์แล้ว คุณจะได้รับหนังสือจากหน่วยงานประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อแจ้งให้คุณเลือกแพทย์ประจำตัวที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ที่พักอาศัยของคุณ

 

Barn under 16 år har rett til samme fastlege som foreldrene eller andre foresatte, men de kan også velge en annen fastlege enn den foreldrene har.

เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี สามารถที่จะเลือกมีแพทย์ประจำตัวเป็นคนเดียวกันกับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง แต่จะเลือกแพทย์ประจำตัวต่างหากสำหรับตนเองก็ได้

 

Hvis du trenger lege, må du ringe og bestille time. De fleste legekontorer har åpent mellom klokken 08.00 go 15.00 mandag til fredag. Hvis du er veldig syk, kan du som regel få time samme dag.

เมื่อคุณต้องการพบแพทย์ คุณจะต้องโทรศัพท์นัดหมายเสียก่อน โดยปรกติแล้วหน่วยการแพทย์จะเปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00 – 15.00 น. แต่ในกรณีที่คุณป่วยหนักมาก คุณสามารถที่จะขอนัดพบแพทย์ในวันเดียวกันกับวันที่ขอนัดได้

 

Du må betale en egenandel når du blir behandlet av lege. Dersom du har time hos legen og ikke møter til avtalt tid, må du likevel batale for timen.

คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการรักษา หากว่าคุณไม่ได้ไปพบแพทย์ตามที่ได้นัดหมายไว้ คุณต้องเสียค่าธรรมเนียมในการนัดหมายด้วย

 

Hvis du trenger lege utenom vanlig kontortid, må du ta kontakt med ditt lokale legevaktkontor eller ringe legevakten.

ถ้าคุณต้องการพบแพทย์นอกเวลาทำการ ต้องติดต่อคลินิกที่รักษาอาการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุของคุณ

 

Oppsøk legevakten bare hvis det er nødvendig, eller hvis du er i tvil om hvor alvorlig tilstanden er.

ในการติดต่อคลีนิครักษาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ให้ติดต่อได้เฉพาะกรณีจำเป็น หรือกรณีที่ไม่แน่ใจว่าอาการบาดเจ็บนั้นมีความรุนแรงมากเพียงใด

 

Mange medisiner kan du bare kjøpe med resept fra lege, men det finnes også medisiner som du kan kjøpe fritt enten på apoteket eller på vanlige butikker.

มียาหลายชนิดที่คุณจะซื้อได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้น แต่ก็มียาอีกหลายชนิดที่คุณสามารถซื้อได้เองที่ร้านขายยาหรือร้านค้าทั่วไป

 

Ring 113 for øyeblikkelig hjelp

โทรหมายเลข  113 สำหรับใช้บริการรถพยาบาล

 

Yngre barn får behandling hos legen uten å betale egenandel.

เด็กอายุต่ำกว่าเจ็ดขวบสามารถพบแพทย์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

Hvis du trenger mer behandling enn fastlegen din kan gi deg, vil legen henvise deg til sykehus.

กรณีที่คุณต้องการรับการรักษาที่แพทย์ประจำตัวของคุณไม่สามารถให้การรักษาได้ แพทย์จะส่งตัวคุณไปให้แก่โรงพยาบาล

 

I Norge inngår ikke tannlegetjenester i fastlegeordningen. Hvis du trenger tannlege, må du selv ta kontakt med tannlege og bestille time.

ในประเทศนอร์เวย์ การบริการทางด้านทันตกรรมไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการแพทย์ส่วนบุคคล เมื่อคุณต้องการรับบริการทางด้านทันตกรรม คุณต้องติดต่อเพื่อนัดหมายกับทันตแพทย์ด้วยตัวคุณเอง


 

ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

 

apotek ร้านขายยา

 

angst  กังวล, ความหวั่นวิตก, ความกลัวที่มาก

 

depresjon เครียด

 

helse สุขภาพ

helsevesen การบริการด้านสาธารณสุข

 

henvise เสนอให้, ชี้แนะให้ เช่น Legen henvise han til sykehus. หมอเสนอให้(ส่งตัว)เขาไปเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

 

lege หมอ แพทย์

 

fastlege แพทย์ประจำตัว

 

fastlegeordningen แผนงานแพทย์ส่วนบุคคล

 

fastlegekontor ศูนย์/หน่วยการแพทย์

 

kontortid เวลาทำการ

 

legekontor ศูนย์/หน่วยการแพทย์

 

legevakt คลีนิกรักษาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 

medisin ยา

 

innlegge เข้า เช่น เข้ารับการรักษาของโรงพยาบาล เช่น Et barn blir innlagt på sykehus เด็กได้รับเข้าเป็นคนไข้ของโรงพยาบาล

 

risiko การเสี่ยงภัย การเสี่ยงอันตราย

 

resept ใบสั่งแพทย์

 

sykdom ความเจ็บไข้ได้ป่วย

 

sykehus โรงพยาบาล

 

tannlege ทันตแพทย์

 

taushetsplikt การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ

 

telefonkatalog สมุดโทรศัพท์

 

tilstand อาการ, สภาวะ

 


 

behandle บำบัดรักษา

 

forebygge ป้องกัน

 

helbrede รักษาเยียวยา

 

inngå รวมอยู่ นับรวมเข้า (gå inn i)  เช่น I Norge inngår ikke tannlegetjenester i fastlegeordningen. ในประเทศนอร์เวย์บริการทางด้านทันตกรรมม่นับรวเข้ากับแผนงานแพทย์ส่วนบุคคล

 

lindre บรรเทา

 

oppgi ให้ข้อมูล

 

oppsøke พบ, เยี่ยมเยียน, ติดต่อ

 

redusere ทำให้ลดลง

 


 

mannlig เป็นผู้ชาย

 

kvinnelig เป็นผู้หญิง

 

syk มีอาหารป่วย, เจ็บไข้ได้ป่วย

 


 

bestille time จองเวลา เช่น พบแพทย์

 

egenandel ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเอง นอกเหนือจากส่วนที่ประกันจ่ายให้

 

full pris เต็มราคา

 

redusert pris ราคาที่ลดต่ำกว่าราคาปกติ

 

kritiske tilstander อาการเจ็บป่วยรุนแรง หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 

langvarig  เป็นระยะเวลานาน, ระยะยาว เช่น langvarig sykdom อาการเจ็บป่วยที่ใช้เวลานานในการรักษา

 

legge vekt på ให้ความสำคัญ

 

fysiske problemer ปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกาย

 

psykiske problemer ปัญหาทางด้านสุขภาพจิต

 

livstruende situasjoner สถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต

 

ring 113 for Øyeblikkelig help โทรหมายเลข 113 สำหรับใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

 

timer hos lege การจองเวลานัดหมายแพทย์

 

være i tvil ไม่แน่ใจ, ลังเลสงสัย

 

yngre barn เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggers like this: