Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

04 ครอบครัว เด็กและคนแก่

ตัวอย่างประโยค

 

I Norge er det bare lov å ha en ektefelle. Begge ektefellene har ansvar for hverandre, og de har likt ansvar for barna.

ในประเทศนอร์เวย์อนุญาตให้มีคู่สมรสเพียงคนเดียวเท่านั้น คู่สมรสทั้งคู่จะต้องมีความรับผิดชอบซึ่งกันและกัน และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อบุตรที่เกิดจากการสมรสอย่างเท่าเทียมกัน

 

Alle kan selv bestemme hvem de vil gifte seg med, og det er forbudt å tvinge noen til å inngå ekteskap.

ทุกคนมีสิทธิ์เลือกคู่ครองด้วยตนเอง และการบังคับให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่งงานกันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

 

Separasjon betyr at ektefellene bor hver for seg i ett år før de får skilsmisse.

การแยกกันอยู่หมายถึง การที่คู่สมรสแยกกันอยู่เป็นร่วมปีก่อนที่จะหย่าร้างกัน

 

Du kan få hjelp på et krisesenter hvis du eller barna dine blir slått eller mishandlet.

คุณสามารถได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่ให้ความดูแลสตรีได้ หากคุณหรือบุตรถูกทุบตีหรือใช้ความรุนแรง.

 

Gravide har rett til gratis helsekontroll og legehjelp.

สตรีมีครรภ์มีสิทธิ์ที่จะได้รับการตรวจสุขภาพและรักษาฟรี

Kontrollene skal sørge for at fosteret og moren har det bra.

การตรวจสุขภาพเป็นไปเพื่อทำให้มั่นใจว่าทารกในครรภ์นั้นมีสุขภาพดี

 

I Norge føder de fleste kvinner på sykehus, og barnets far eller en annen person kan være til stede under fødselen.

ในประเทศนอร์เวย์ สตรีมีครรภ์ส่วนใหญ่จะคลอดบุตรที่โรงพยาบาล และพ่อของเด็กหรือบุคคลอื่น สามารถเข้าไปอยู่ตรงที่กระทำการคลอดบุตรอยู่ได้

 

Dersom du får barn, kan du eller ektefellen din få fri fra jobb og studier til barnet er rundt 1 år gammelt.

กรณีที่คุณมีบุตร ตัวคุณเองหรือคู่สมรสมีสิทธิที่จะลาจากการทำงานหรือเรียนเพื่อมา เลี้ยงดูบุตรได้จนบุตรมีอายุประมาณหนึ่งขวบ

 

Familier med barn har rett på økonomisk støtte. Du kan kontakte trygdekontoret for å få mer informasjon.

ครอบครัวที่มีบุตรมีสิทธิ์ที่จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินได้ คุณสามารถขอข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันแห่งชาติของคุณ

 

I Norge må alle barn gå på skolen i minst 10 år.

เด็กในประเทศนอร์เวย์ ต้องเรียนในโรงเรียนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี

 

I noen familier kan det skje at et barn har det vondt eller ikke får den omsorgen barnet trenger. I slike situasjoner kan barnevernet ta kontakt med familien.

ในบางครอบครัว เด็กไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ตามที่ควรจะเป็น ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นจริง บริการสงเคราะห์สำหรับเด็กสามารถที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือแนะนำ

 

Mange eldre i Norge er aktive og bor for seg selv. For at eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig, kan de få tilbud om hjelp i hjemmet.

ผู้สูงอายุในประเทศนอร์เวย์จะต้องอยู่อาศัยโดยการพึ่งพาตัวเองเป็นหลัก ดังนั้นเพื่อให้บรรดาผู้สูงอายุเหล่านี้สามารถอยู่ร่วมกับบ้านให้มาที่สุด จึงได้มีการจัดบริการช่วยเหลือต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุถึงบ้าน

 

Hvis de eldre blir syke eller ikke kan klare seg selv, er det vanlig at de flytter til et sykehjem der de får stell og pleie.

หากพบว่า ผู้สูงอายุรายใดเกิดเจ็บป่วยลง จะมีการนำพาผู้สูงอายุนั้นๆ ไปอยู่บ้านพักสำหรับการรักษาพยาบาล เพื่อความสะดวกต่อการดูแลและรักษาพยาบาล

 


คำศัพท์

 

abort การทำแท้ง

 

ansvar ความรับผิดชอบ

 

avtale  สัญญา หรือ ข้อตกลงซึ่งกันและกัน

 

barn บุตร, ลูก, เด็ก

 

barnaoppdragelse การเลี้ยงดูบุตร

 

barnehage โรงเรียนอนุบาล

 

barnevern บริการสงเคราะห์สำหรับเด็กซึ่งครอบครัวมีปัญหาในการดูแล

 

begravelse การฝังศพ

 

dagmamma พี่เลี้ยงที่เป็นผู้ดูแลบุตรแทนตนเอง ในขณะที่พ่อแม่ไปทำงาน

 

dødsfall การตาย การเสียชีิวิต

 

ektefelle คู่สมรส, คู่ชีวิต, คู่สามีภรรยา, คู่ครอง

 

ekteskap การแต่งงาน

 

eldre ผู้สูงอายุ

 

familieform ลักษณะของครอบครัว

 

foreldreansvar ความรับผิดชอบของการเป็นพ่อแม่

 

foster  ทารกในครรภ์

 

fødsel การคลอดบุตร, การให้กำเนิดบุตร

 

fødselsattest สูติบัตร

 

gravide สตรีมีครรภ์

 

graviditet การตั้งครรภ์

 

helsekontroll การตรวจร่างกาย, การตรวจสุขภาพ

 

helsestasjon  หน่วยบริการสุขภาพที่สตรีมีครรภ์, เด็กอ่อน, และเด็กเล็ก สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพและการให้วัคซีนฟรี ตลอดจนเป็นสถานที่ให้คำแนะนำทางด้านโภชนาการ การใช้ชีวิตและการดูแลเด็ก

(Institusjon der gravide kvinner, spedbarn og småbarn kan komme til gratis helsekontroll, vaksinasjoner, og der det gis råd om ernæring, levesett og barnestell)

 

homofile par คู่รักที่เป็นเพศเดียวกัน ทั้งหญิงรักหญิง และชายรักชาย

 

krisesenter หน่วยงานที่ให้การดูแลสตรี

 

mishandle กระทำอยา่งโหดเหี้ยม, ใช้ความรุนแรง(กับ)

 

ordning แนวทางที่จะต้องจัดระบบ

 

partner คู่ชีวิต, คู่สามีภรรยา

 

partnerskap การอยู่ร่วมกันเป็นคู่

 

pleie การรักษาพยาบาล

 

ritual พิธีกรรม

 

samboerskap การอยู่อาศัยร่วมกันโดยไม่ได้แต่งงาน

 

separasjon การแยกกัน

 

skilsmisse การหย่าร้าง

 

skjema แบบฟอร์ม

 

stell การดูแล

 

sykehjem บ้านพักสำหรับการรักษาพยาบาล

 

svangerskap การตั้งครรภ์

 

trasdisjoner วัฒนธรรม

 

trossamfunn ชุมชนทางศาสนา

 

tvangsekteskap การแต่งงานโดยการถูกบังคับ

 

være til stede อยู่ตรงที่นั่น, ปรากฏตัวอยู่ที่ตรงนั้น

 

vold ความรุนแรง

 


 

adoptere การรับบุตรบุญธรรม

 

føde คลอดบุตร

 

gifte (seg) แต่งงาน

 

kreve อ้างสิทธิ์, เรียกร้องสิทธิ์

 

slå barna ตีเต็ก

 

sørge for at เพื่อให้มั่นใจได้ว่า

 


offentilg mekling อนุญาโตตุลาการ (บุคคลที่คู่กรณีพร้อมใจกันตั้งขึ้นเพื่อให้ชำระตัดสินในข้อพิพาท)

 

gyldig ซึ่งมีผลใช้ได้, ซึ่งขอบด้วยกฎหมาย

 

ugyldig ซึ่งไม่มีผล, ซึ่งไม่มีผลด้วยกฎหมาย

 

straffbart  ซึ่งมีบทลงโทษตามกฎหมาย

 


Når barnet er to måneder gammelt har det sterkere nakke- og halsmuskulatur. Dessuten viser det sosiale smilet seg for første gang.

 

 

%d bloggers like this: