Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

06 งานและตลาดงาน Arbeid og Arbeidsmarked

Arbeid i Norge

การทำงานในประเทศนอร์เวย์

 

I Norge er det vanlig at alle voksne arbeider, og det gjelder kvinner og menn.

เป็นเรื่องปกติในประเทศนอร์เวย์ที่ผู้ใหญ่ทุกคนจะทำงาน ทั้งหญิงและชาย

 

Du må arbeider for å kunne forsørge deg selv og familien din.

คุณจะต้องทำงานเพื่อให้สามารถมีรายได้หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้

 

Mange føler at arbeid også er viktig for identiteten for egen utvikling. I tillegg får mange gode venner på jobben.

หลายคนรู้สึกว่าการทำงานมีความสำคัญต่อสถานภาพและพัฒนาการส่วนบุคคล นอกจากนั้นยังได้เพื่อนฝูงที่ดีจากการทำงาน

 

Å finne jobb

การหางานทำ

 

Når du skal søke arbeid, må du tenke over hva du vil jobbe med, og hvilke kunnskaper og erfaringer du har.

เมื่อคุณจะหางานทำ คุณต้องพิจารณาถึงงานที่คุณต้องการจะทำ ทักษะความสามารถและประสบการณ์ที่คุณมี

 

Du må være innstilt på at du må søkde flere jobber, og kanskje ta ulike typer jobber, før du får den jobben du ønsker deg.

คุณต้องเตรียมตัวที่จะสมัครงานหลายๆ งานที่เปิดรับสมัคร และคุณอาจจะต้องผ่านการทำงานหลายประเภท ก่อนที่คุณจะได้งานที่คุณต้องการ

 

Nødvendige kunnskaper

ทักษะที่จำเป็น

 

De fleste arbeidgivere krever kunnskap i norsk.

นายจ้างส่วนใหญ่ต้องการผู้ที่มีทักษะทางภาษานอร์เวย์

 

Du må derfor lære å snakke, lese og skrive norsk.

ดังนั้น คุณต้องเรียนรู้ที่จะพูด อ่าน เขียนภาษานอร์เวย์

 

Kommunnen din kan gi deg informasjon om hvordan du kan delta i språkopplæring.

สำนักงานเทศบาลสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรภาษานอร์เวย์ให้กับคุณได้

 

Søk jobb flere steder

หางานจากหลายๆ แหล่ง

 

Det er flere steder du kan lete etter jobb.

มีแหล่งสำหรับทีคุณจะมองหางานได้หลายๆ แหล่งด้วยกัน

 

På Internett kan du finne ledige stillinger som er utlyst. Og aviser har sider med ledige stillinger.

คุณสามารถหางานตำแหน่งว่างจากอินเทอร์เน็ตซึ่งมีการประกาศอยู่  และในหนังสือพิมพ์ก็จะมีหน้าสำหรับการรับสมัครงานตำแหน่งที่ว่างอยู่

 

Fordi bare cirka 30 prosent av alle ledige stillinger blir utlyst i aviser eller på internett , kan det være en god ide å spørre dem du kjenner, om de har hørt om ledige jobber, og om hvordan de har fått jobben sin.

เพราะว่ามีเพียงประมาณร้อยละ 30 ของงานที่มีตำแหน่งว่างที่มีการลงประกาศทางอินเทอร์เน็ต ดังนั้น การถามคนที่คุณรู้จักก็เป็นไอเดียที่ดีในการหางานเช่นกัน เช่น ถามว่าเขาได้ข่าวตำแหน่งงานว่างบ้างหรือไม่ เขาหางานทำได้อย่างไร

 

Aetat’ er den offentige arbeidsformidlingen i Norge. På ditt lokale Aetat-kontor kan du får oversikt over ledige stillinger som er utlyst.

 

Aetat คือ ศูนย์จัดหางานของรัฐที่เป็นสื่อกลางในประเทศนอร์เวย์ คุณสามารถจะได้ข้อมูลภาพรวมงานตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ในท้องถิ่นที่มีการลงประกาศไว้ได้

 

Ledige innstillinger finner du også på Aetats internettsider. Du kan dessuten få informasjon om ledige stillinger ved å ringe Aetats servicesenter.

 

คุณสามารถพบตำแหน่งงานที่ว่างได้จากเว็บไซต์ของ Aetats หรือสอบถามข้อมูลได้โดยตรงจากสำนักงานของ Aetat

 

 

Du har rett til å registere deg som arbeidssøker i Aetats database. Du kan selv registere deg via Internett.

 

คุณมีสิทธิที่จะลงทะเบียนผู้หางานในระบบฐานข้อมูลของ Aetat ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

 

 

eller du kan gå til ditt lokale Aetat-kontor og få hjelp der til å registere deg.

 

หรือคุณสามารถไปยังสำนักงาน Aetat ในท้องถิ่นของคุณและขอความช่วยเหลือในการลงทะเบียน

 

 

Aetat kan også bistå med ulike tiltak som kan hjelp deg med å komme i jobb.

 

Aetat มีวิธีที่จะช่วยเหลือคุณในการหางานทำได้หลายๆ วิธีด้วยกัน

 

 

Arbeidskontrakt สัญญาการจ้างงาน

 

Når du får en jobb, skal både du og arbeidsgiveren din skrive under på en arbeidskontrakt. I kontrakten skriver arbeidsgiveren din blant annet hva du skal jobbe med, hvor mye du skal få i lønn, hvor mange timer du skal arbeide, og hvike regler som gjelder for oppsigelse av kontrakten.

 

เมื่อคุณได้งานทำแล้ว การจัดทำสัญญาจ้างงานจะเกิดขึ้นระหว่างตัวคุณกับนายจ้าง โดยที่ในสัญญาจ้างจะประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่คุณจะทำ ค่าจ้างที่จะได้รับ จำนวนชั่วโมงในการทำงาน และหลักเกณฑ์ต่างๆ เมื่อต้องการยกเลิกสัญญา

 

Lønn, skatt og skattekort

การจ่ายค่าจ้าง ภาษี และ บัตรภาษี

 

Lønn for arbeidet ditt vil bli utbetalt med faste mellomrom.

ค่าจ้างของคุณจะได้รับการจ่ายตามระยะเวลาที่แน่นอน

 

De fleste arbeidsgivere ønsker å innbetalte lønnen på bankkontoen din, og du må oppgi nummeret til bankkontoen din til arbeidsgiver.

นายจ้างส่วนใหญ่ต้องการที่จะจ่ายค่าจ้างผ่านทางบัญชีธนาคารของคุณ และคุณจะต้องแจ้งเลขที่บัญชีที่คุณต้องการให้โอนเงินค่าจ้างเข้าไปให้แก่นายจ้าง

 

Du må også gi arbeidsgiveren din skattekortet ditt. Arbeidsgiveren din trekker skatt og pensjon av lønnen før den utbetales. På skattekortet ditt kan arbeidsgiveren se hvor mye som skal trekkes.

คุณต้องส่งบัตรภาษีให้แก่นายจ้างของคุณด้วย นายจ้างจะหักเงินค่าภาษีและเงินที่จะต้องสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญ ก่อนที่จะจ่าย(โอน)ค่าจ้างเข้าไปในบัญชีธนาคารของคุณ โดยที่บัตรภาษีจะเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่นายจ้างว่าจะต้องหักเงินคุณเท่าไหร่

 

Skattekort får du av likningskontoret i kommunen din, og det er likningskontoret som beregner hvor mye du må betale i skatt.

คุณจะได้รับบัตรภาษีจากสำนักงานคำนวณภาษีของเทศบาลท้องถิ่นที่คุณอาศัยอยู่ พร้อมกับจำนวนเงินภาษีที่จะต้องเสียที่คำนวณโดยสำนักงานดังกล่าว

 

Kontakt likningskontoret før du drar dit, og hør hvilke opplysninger de trenger for at du skal få skattekort.

ติดต่อกับสำนักงานคำนวณภาษี ก่อนที่คุณจะเดินทางไปที่สำนักงานดังกล่าว เพื่อสอบถามถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องเตรียมไปสำหรับการได้รับบัตรภาษี

 

Du får nytt skattekort hvert år. Du kan også endre skattekortet ditt i løpet av året hvis det er nødvendig.

คุณจะได้รับบัตรภาษีใหม่ทุกปี รวมทั้งคุณสามารถที่จะเปลี่ยนบัตรภาษีใหม่ในระหว่างปีได้ในกรณีจำเป็น

 

Selvangivelse 

สถิติและรายละเอียดภาษี

En selvangivelse er en samlet oversikt over dine økonomiske forhold.

สถิติรายละเอียดภาษี คือ รายการสรุปรวบยอดสำหรับสถานภาพการเงินของคุณ

Den er en enkel skatteberegning der det står hvor mye du har tjent i løpet av et år.

ซึ่งเป็นข้อมูลการคำนวณภาษีอย่างพื้นฐานและแสดงรายรับที่คุณได้รับตลอดทั้งปี

Du vil få selvangivelsen din for året før i posten hver vår fra likningskontoret.

คุณจะได้รับสถิติภาษีสำหรับปีที่ผ่านมาทางไปรษณีย์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิจากสำนักงานประเมิณภาษี (แผนกสรรพากร)

Da skal du kontrollere at det som står der, er riktig og sende den tilbake til likningskontoret.

ทั้งนี้คุณมีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวว่ามีความถูกต้องหรือไม่ แล้วส่งกลับคืนสำนักงานประเมิน

 

Arbeidsledighet ผู้ว่างงาน

Hvis du blir arbeidsledig,  kan du ha krav på å få utbetalt dagpenger.

กรณีที่คุณไม่มีงานทำ คุณสามารถที่จะทำการเรียกร้องขอรับเงินชดเชยจากภาวะการว่างงานได้

For å få utbetalt dagpenger er det forskjellige regler som du må følge :

การขอรับเงินชดเชยจาการว่างงาน มีหลักเกณ์ต่างๆ ที่คุณจะต้องปฏิบัติตาม :

Blant annet må du aktivt søke jobb.  ดังเช่นคุณต้องเป็นผู้กำลังหางานอย่างจริงจัง

Det lokale NAV-kontoret kan fortelle deg om reglene og gi deg råd om hva du kan gjøre.

สำนักงาน NAV ในเขตพื้นที่ของคุณจะแจ้งให้ทราบถึงกฏเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำถึงสิ่งที่คุณควรทำ

 

 

%d bloggers like this: