Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

08 Samfunn og demokrati สังคมและประชาธิปไตย

Befolkning ประชากร

Det bor cirka 5.0 millioner mennesker i Norge, og de fleste bor i de store byene.

มีประชากรอาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์ประมาณ 5 ล้านคน ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ตามเมืองใหญ่

Oslo er hovedstaden i Norge og har cirka 530 000 innbyggere.

ออสโลซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์มีประชากรอยู่ประมาณ 530,000 คน

I norge er det omtrent 365 000 innvandrere fra over 200 land.

ประเทศนอร์เวย์มีผู้อพยพเข้ามาใหม่ประมาณ 365,000 คนจากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก

De største innvandrergruppene kommer fra Pakistan, Sverige, Danmark, Irak, Vietnam, Somalia,

ผู้อพยพที่มีจำนวนมากที่สุดมาจากประเทศปากีสถาน, สวีเดน, เดนมาร์ก, อิรัค, เวียตนาม, โซมาเลีย, Bosnia+Hereegovina, Iran, Tyrkia, Serbia of Montenegro.

บอสเนีย-เฮอเซโกวินา, อิหร่าน, ตุรกี และ เซอร์เบียแอนด์มอนตินิโร

I oslo bor det cirka 120 000 innvandrere.

ในออสโลมีผู้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ประมาณ 120,000 คน

 

Demokrati ประชาธิปไตย

Norge er et demokrati.  Det vil si at det er folket som velger hvem som skal bestemme,

นอร์เวย์เป็นประเทศประชาธิปไตย ซึ่งหมายถึงประชาชนจะเป็นผู้เลือกผู้ปกครองประเทศ

og folket velger representanter til Stortinget og til styrene i fylkene og kommunene.

และประชาชนเป็นผู้เลือกผู้แทนเข้าสู่รัฐสภา (Storting) และเข้าสู่มณฑล (Fylke) และเทศบาล (Kommune)

Norge er et monarki, men Kongen har ingen reell makt.

ประเทศนอร์เวย์มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ แต่ไม่ทรงอำนาจอย่างแท้จริง

Det er Stortinget og regjeringen som har størst politisk makt i landet.

รัฐสภาและรัฐบาลเป็นองค์กรที่มีอำนาจทางการเมืองสูงสุดในประเทศ

 

Lovene กฎหมาย

I Norge gjelder norsk lov, og lovene blir vedtatt av stortinget.

ประเทศนอร์เวย์ปกครองโดยกฏหมายของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งกฎหมายเหล่านั้นเห็นชอบและออกโดยรัฐสภา

Alle som oppholder seg i Norge, må følge  norske lover.

บุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฏหมายของประเทศ

Den som begår et lovbrudd, slipper ikke straff fordi han eller hun ikke kjenner loven.

ในกรณีที่กระทำผิดกฎหมาย(ข้อห้ามตามกฎหมาย) คุณไม่สามารถขอละเว้นที่จะรับโทษตามกฎหมายโดยอ้างว่าไม่รู้ข้อกฎหมายได้

 

Samfunnsrettigheter สิทธิทางสังคม

I Norge har alle ytrings- og trykkefrihet. Det vil si at du kan si og skrive det du vil,

ในประเทศนอร์เวย์ ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพที่จะพูดจาและสื่อสาร หมายถึงคุณสามารถที่จะพูดหรือเขียนตามที่คุณต้องการ

du kan for eksempel kritisere eller protestere mot noe du synes er galt.

ดังเช่นการวิพากษ์วิจารณ์หรือต่อต้านในสิ่งที่คุณคิดว่าไม่ถูกต้อง

Aviser, radio og TV er frie og ikke avhengige av hva myndinghetene sier eller mener.

สื่อต่างๆ หนังสือพิมพ์, วิทยุ และโทรทัศน์มีเสรีภาพและไม่คล้อยตามกับสิ่งที่รัฐบาลแสดงออกหรือให้ความเห็น

Det er religionsfrihet i Norge. Det vil si at alle har rett til å følge sin religion.

ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา และปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนศรัทธา

Den evangelisk-lutherske tro er den offisielle religionen i Norge,

ศาสนาคริสต์ตามแบบอย่างของ Evangelical Lutheran faith เป็นศาสนาประจำชาติ(ทางราชการ)ของนอร์เวย์

og de fleste nordmenn er medlemmer av statskirken.

ชาวนอร์เวย์ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของโบสถ์ต่างๆ

I norge er det mange ulike religioner,

ในประเทศนอร์เวย์ยังมีผู้นับถือศาสนาอื่นๆ เป็นจำนวนมาก

men det finnes også en del mennesker som ikke har noen religion.

แต่ก็มีประชาชนอีกมากที่ไม่ยอมรับการนับถือศาสนาด้วย

I norge kan ingen fengsles uten lov og dom.

ในประเทศนอร์เวย์ ไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะถูกจำคุกโดยปราศจากกระบวนการพิจารณาทางกฏหมายและคดีก่อน

Det kalles rettssikkerhet og betyr at alle er beskyttet av lovene.

ระบบนี้เรียกว่ากระบวนการยุติธรรม โดยที่ทุกคนจะได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายของประเทศ

Alle har mulighet til å få prøvd sakene sine for domstolene,

ทุกคดีจะต้องได้รับการการพิจารณาในชั้นศาล

og det offentlige må behandle alle personer og saker likt.

พร้อมทั้งผู้มีอำนาจจะต้องดูแลคดีทุกคดี บุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

Flere lover forbyr diskriminering i Norge. Det vil si at personer ikke skal behandles forskjellig.

มีกฎหมายหลายฉบับที่ห้ามการแบ่งแยกชนชั้นในประเทศนอร์เวย์ ซึ่งหมายถึงบุคคลทุกคนต้องได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน

Ingen skal forfølges eller diskrimineres på grunn av sin religion, politiske overbevisning, etnisitet,

ไม่มีใครสามารถถูกจำกัดหรือแบ่งแยก เนื่องจากศาสนาที่ตนนับถือ, ความเห็นทางการเมือง, เชื้อชาติ

Nasjonalitet, kjønn, seksuelle legning, hudfarge, språk eller livssyn.

สัญชาติ, เพศ, การแสดงออกทางเพศ, สีผิว และ ความเชื่อส่วนบุคคล

Norge har også en lov om likestilling mellom kvinner og menn.

ประเทศนอร์วย์มีกฎหมายว่าด้วยการความเสมอภาคระหว่างเพศหญิงและชาย

Det betyr at kvinner og menn har samme rettigheter og plikter overalt i samfunnet

og skal behandles likt.

ซึ่งหมายความว่าทั้งหญิงและชายมีสิทธิและภาระความรับผิดชอบที่เท่าเทียมกันทุกด้านในสังคม

รวมทั้งควรได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน

 

Velferd og skatt การสังคมสงเคราะห์และภาษี

Alle må betale en del av arbeidsinntekten og formuen sin i skatt til staten og kommunen de bor i.

ทุกคนต้องเสียภาษีบางส่วนจากรายได้จากการทำงานหรือทรัพย์สินที่มีให้แก่รัฐบาลและเทศบาลที่ตนพักอาศัยอยู่

Skattepengene går til å drive sykehus, barnehager, skoler, asylmottak,

เงินภาษีเหล่านี้จะใช้สำหรับการบริหารโรงพยาบาล, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียน, ศูนย์คุ้มครองผู้ประสบภัย

til å bygge veier og til mange andre samfunnsoppgaver. Ved å betale skatt bidrar alle til felleskapet,

เพื่อสร้างถนนหนทางและด้านอื่นๆที่สำคัญต่อสังคม ดังนั้นการเสียภาษีจึงเป็นการมีส่วนร่วมต่อชุมชนของทุกคน

og gjennom skatten er alle i Norge sikret en viss levestandard.

โดยการจ่ายภาษีจะทำให้ทุกคนในประเทศมั่นใจได้ถึงมาตรฐานของความเป็นอยู่ที่ชัดเจน

Folk som ikke kan klare seg selv økonomisk,

บุคคลที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองด้านการเงินได้

kan få hjelp fra NAV kontoret i kommunen de bor i.

สามารถขอรับความช่วยเหลือได้จากสำนักงาน NAV ในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่

Disse kontorene kan gi deg mer informasjon om hvordan du kan få hjelp hvis du trenger det.

สำนักงานเหล่านี้จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลืออย่างไร กรณีที่คุณมีความประสงค์ที่จะขอรับความช่วยเหลือดังกล่าว

 

 

 

 

 

%d bloggers like this: