Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

1. คำนาม substantiv


Substantiv 

 

คือ คำนามสำหรับเรียกบุคคล สัตว์ หรือ สิ่งต่างๆ

ซึ่งในภาษานอร์เวย์ จะมีการแบ่งเพศของนามนั้นๆ โดยมี 3 เพศ (Kjønn)

แต่ไม่จำเป็นว่า สิ่งนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้ชายหรือผู้หญิงเสมอไป  เป็นเพียงการแบ่งในทางทฤษฎีเท่านั้น

 

ได้แก่

1. Hankjønn  (เพศชาย) ได้แก่ en mann, en gutt, en telefon เป็นต้น

2. Hunkjønn (เพศหญิง) ได้แก่  ei jente, ei kvinne, ei lampe เป็นต้น

3. intetkjønn (เพศกลางๆ) ได้แก่ et kniv, et land เป็นต้น

 

เพศทั้งสามนี้ เมื่อถูกนำมาวางหน้าคำนาม คำใดคำหนึ่ง ดังตัวอย่างด้านบน

จะใช้สำหรับสิ่งที่ถูกกล่าวขึ้นมาโดยไม่เฉพาะเจาะจง หรือไม่ได้เคยถูกกล่าวถึงมาก่อน

ถือว่าเป็นรูปไม่เฉพาะเจาะจง เรียกว่า Ubestemt form

 

เมื่อต้องการกล่าวถึงส่ิงใดโดยเฉพาะเจาะจง

จะต้องมีการแปลงรูปให้เป็นรูปเฉพาะเจาะจง เรียกว่า Bestemt form 

หากเปรียบเทียบกับภาษาอังกฤษแล้ว การเติม en, ei, et หรือการแปลงรูปศัพท์

ให้เป็น Bestemt form จะคล้ายกับเรื่องของ Articles (คือ คำนำหน้านาม)

แบ่งได้เป็นสองประเภท คือ

 

1. คำนำหน้านามเอกพจน์ที่ไม่ได้มีการกล่าวถึงมาก่อน

เทียบได้กับ indifinite article คือ a, an เช่น

 

en gutt     เทียบได้กับ   a boy

ei  jente   เทียบได้กับ   a girl

et  bord    เทียบได้กับ  a table

 

2. การแปลงรูปเพื่อให้นามนั้นมีความหมายเฉพาะเจาะจง เทียบได้กับ

difinite article ซึ่งก็คือ การใช้ the นำหน้าในภาษาอังกฤษ

แต่ในภาษานอร์เวย์จะแปลงรูปนามนั้นโดยใส่ -(e)n,-(e)t ตามหลังแทน

หรือแปลงรูปโดยตัดตัว e ซึ่งอยู่ท้ายสุดของคำนั้นออกก่อนใส่ -n, -a  เช่น

เช่น

 

gutten  เทียบได้กับ the boy

jenta    เทียบได้กับ the girl

bordet  เทียบได้กับ the table

 

ซึ่งทั้ง Ubestemt form และ Bestemt form จะมีทั้งแบบที่เป็น เอกพจน์ (Entall คือ สิ่งเดียว)

และพหูพจน์ (Flertall คือ หลายสิ่ง หรือมีจำนวนมากกว่าหนึ่ง)   ซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างจากภาษาอังกฤษ

การแปลงรูปจากนามเอกพจน์ ให้เป็นนามพหูพจน์

มักจะตามหลังคำด้วย  -(e)r ในกรณีที่เป็น ubestemt form

มักจะตามหลังคำด้วย -(e)ne ในกรณีที่เป็น bestemt form

 

ดังตัวอย่าง เปรียบเทียบภาษานอร์เวย์ กับภาษาอังกฤษ

 

gutter        boys

guttene     the boys

jenter        girls

jentene     the girls

 

แต่สำหรับนามบางคำ เมื่อเปลี่ยนเป็นพหูพจน์ก็ไม่มีการแปลงรูปใดๆ

หรือมีวิธีการแปลงรูปในแบบที่แตกต่างจากทั่วไป เช่น

 

et barn     a child

barnet      the child

tre barn    three children

barna       the children

 

en mann    a man

mannen     the man

to menn     two man

mennene   the men

 

en lærer       a teacher

læreren        the teacher

fire lærere    four teachers

lærerne        The teachers

 

 

สรุปแล้ว คำนามแต่ละคำในภาษานอร์เวย์ สามารถจำแนกออกมาได้เป็น 4 ลักษณะด้วยกัน คือ

 

1. Ubestemt Form Entall  ตัวอย่างเช่น     en gutt,   ei jente,   et bilde   เป็นต้น

2. Bbestemt Form Entall  ตัวอย่างเช่น     gutten,     jenta,      bildet       เป็นต้น

3. UBestemt Form Flertall  ตัวอย่างเช่น   gutter,     jenter,     bilder      เป็นต้น

4. Bestemt Form Flertall ตัวอย่างเช่น       guttene,  jentene,  bildene   เป็นต้น

 

ท่านสามารถศึกษาวิธีแปลงรูปคำนามอื่นๆ ได้จากเว็บพจนานุกรมของนอร์เวย์

ดังตัวอย่างที่ส่งมาให้นี้ ค้นหาคำว่า gutt

http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=gutt&bokmaal=+&ordbok=bokmaal

ให้คลิ๊กต่อไป ตรงอักษร m1 ที่ปรากฏหลังคำว่า gutt

จะเห็นแบบการแปลงรูปคำศัพท์นั้น

 

 

 

 

%d bloggers like this: