Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

3. คำคุณศัพท์ Adjektiv และสรรพนาม Pronomen

คำคุณศัพท์ เป็นศัพท์ที่ใช้บอกถึงคุณสมบัติ หรือ ลักษณะของ คำนาม substantiv

หลักโดยทั่วไป
 
1.  คุณศัพท์ (Adjektiv) เมื่อใช้กับคำนามเอกพจน์ที่เป็น Ubestemt form entall  สามารถวางหน้านามนั้นได้ เช่น
 
ยกตัวอย่าง adjektiv คำว่า  god  แปลว่า ดี
 
สำหรับคำนาม substantiv ที่เป็น hankjønn และ hunkjønn ไม่ต้องมีการแปลงรูปคำคุณศัพท์
 
(en) god gutt     เด็กผู้ชายที่ดี
(ei)  god jente   เด็กผู้หญิงที่ดี
 
ถ้านำหน้าคำนาม substantivที่เป็น intetkjønn มักจะเติม -t ลงท้าย
 
(et) godhjem  บ้านที่ดี     
 
แต่บางคำก็ไม่มีการเติม -t ข้างท้าย เช่น
 
(et) billig hus  บ้านที่มีราคาถูก
 
2. คุณศัพท์ (Adjektiv) เมื่อใช้กับคำนามพหูพจน์ที่เป็น Bestemt form flertall จะเติม -e ลงท้าย
 
storgutter  เด็กผู้ชาย (มากกว่า 1 คน) ที่ตัวใหญ่
 
 
3. การใช้คำนามที่มีการแปลงรูป ร่วมกับคำคุณศัพท์
 
เมื่อใช้กับ Bestemt form แบบมีคำนำหน้า คล้ายภาษาอังกฤษที่มี The นำหน้า ได้แก่
 
Den (สำหรับ hankjønn/hunkjønn), Det (สำหรับ intetkjønn), De (สำหรับพหูพจน์ทุกแบบ)
คำคุณศัพท์ Adjektive จะอยู่ตรงกลาง  และเติม -e ลงท้าย
 
Den store huset  บ้านหลังใหญ่หลังนั้น (The big house)
Den billige bilen  รถคันที่มีราคาถูก (The cheap car)
Det dyre huset   บ้านที่มีราคาแพง
De store husene บ้านเหล่านั้นที่มีราคาแพง 
 
แต่ adjektiv บางตัวก็ไม่ได้แปลงรูปด้วยวิธีนี้ เช่น  
 
คำว่า liten ที่แปลว่า เล็ก
 
Den lille bilen
Den lille jenta
De små barna     
 
4. คุณศัพท์ (Adjektiv) เมื่อใช้แต่งประโยคร่วมกับ Pronomenet 
สรรพนาม (คำแทนนาม) ที่ปรากฏแน่ชัด เช่น
 
Den (bilen) er dyr.
Det (huset) er dyrt.
De (barna) er små.
 
5. คำคุณศัพท์ชี้เฉพาะ หรือนิยมคุณศัพท์  (Demonstrative adjective/pronoun)
หรือ Påpekende Pronomen
 
ส่ิงที่อยู่ไกลออกไป
 
den (ใช้กับ Hankjønn,Hunkjønn) หมายถึง ส่ิงนั้น 
det (ใช้กับ intetkjønn)                    หมายถึง สิ่งนั้น 
de (เป็นพหูพจน์สำหรับทุกเพศ)        หมายถึง  สิ่งเหล่านั้น
 
สิ่งที่อยู่ใกล้
 
denne  (ใช้กับ Hankjønn,Hunkjønn)  สิ่งนี้
dette    (ใช้กับ intetkjønn)                     สิ่งนี้
disse   (เป็นพหูพจน์สำหรับทุกเพศ)        สิ่งเหล่านี้ 
 
 
6. คำสรรพนาม Pronomen
 
6.1 Personlig pronomen สรรพนาม 
สำหรับประธานของประโยค (Subjektform) ที่เป็นเอกพจน์ (Entall)
 
ประธาน                                        ตัวอย่าง
 
Jeg    ฉัน, ผม, ดิฉัน                     Jeg  lærer norsk.  
Du     คุณ                                     Du   lærer norsk.
Han   เขา                                     Han lærer norsk.
Hun   เธอ, หล่อน                         Hun lærer norsk.
Den   มัน, เขา                               Den  sover. เช่น สุนัข (Hunden)
Det     มัน, เขา                              Det sover. เช่น สัตว์(dyret), เด็ก (barnet)
 
6.2 Personlig pronomen สรรพนาม 
สำหรับประธานของประโยค (Subjektform) ที่เป็นพหูพจน์ (Flertall)
 
ประธาน                                        ตัวอย่าง
 
Vi        เรา                                      Vi lærer norsk.
Dere   พวกเรา                               Dere lærer norsk.
De      พวกเขา, สิ่งเหล่านั้น            De lærer norsk.
 
6.3 Personlig pronomen สรรพนาม 
สำหรับนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของกิริยา (Objektsform) ที่เป็นเอกพจน์ (Entall)
 
นามที่เป็นกรรม                            ตัวอย่าง
 
meg         ฉัน                                Han lærer meg.
deg          คุณ                               Jeg  lærer deg.
ham/han เขา                               Du  lærer han.
henne      เธอ                              Han lærer henne.
den          มัน, สิ่งนั้น                    Vi  lærer den.
det           มัน, สิ่งนั้น                     De lærer det.
 
6.4 Personlig pronomen สรรพนาม 
สำหรับนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของกิริยา (Objektsform) ที่เป็นพหูพจน์ (Flertall)
 
นามที่เป็นกรรม                            ตัวอย่าง
 
oss        พวกเรา                         Hun lærer oss.
dere       พวกเธอ                        Han lærer dere.  พูดกับบุคคลนั้นๆ ที่เราคุยด้วย
dem   พวกเขา พวกเธอ พวกมัน   Vi lærer dem.
 
6.5 Personlig pronomen คำสรรพนามแบบเอกพจน์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ (Eieform)
 
คำสรรพนามแบบเอกพจน์          ตัวอย่าง


hans        ของเขา                      hans bil / bilen hans
hennes    ของเธอ                     hennes bok / boka hennes
dens        ของมัน, หรือของเขา  katten dens                    
dets         ของมัน, หรือของเขา  huset dets                      
 
6.6 คำสรรพนามแบบพหูพจน์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ
 
deres     ของพวกเธอ, ของพวกเขา
 
6.7  คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ Eiendomspronomen / Eieform av personlig pronomen  
        เมื่อใช้กับ คำนาม substantiv แต่ละแบบ
 

Personlig      Substantiv i     Substantiv i        Substantiv i     Substantiv i 
pronomen    Hankjønn        i hunkjønn          intetkjønn       flertall


 

Entall :
 
Jeg                         min bil /         mi bok / boka mi          mitt hus /             mine biler/                      
                                 bilen min               boka mi               huset mitt                bliene mine
 
du                           din bil /          dbok / boka di           ditt hus /            mine biler /
                                  bilen din            boka di                         huset  ditt             bilene mine 
 
han/hun            sin bin  /             si bok /                           sitt  hus /              sine biler /
                                bilen sin           boka   si                          huset  sitt             bilene  sine 

 
Flertall :
 
Vi                   vår bil /               vår bok /                        vårt hus /                  våre biler /
                    bilen vår              boka  vår                       huset   vårt                bliene  våre
 
dere             deres  bil              deres  bok                    deres  hus                  deres  biler
                     bilen deres            boka deres             huset deres               bliene deres
 
 
de                sin  bil /                   si bok /                           sitt   hus /                   sine biler /
                           bilen  sin                    boka si                           huset  sitt                  bliene sine
 
                            deres bil               deres bok /               deres hus /               deres biler 
                           bilen deres        boka deres                huset deres           bliene deres
 

 
7. การกล่าวถึงสิ่งที่เปรียบเทียบกัน Gradbøying (Komparasjon) 
ในขั้นกว่า (Komparativ) หรือ ขั้นสูงสุด (Superlativ) เช่น เธอดีกว่าเขา เธอดีที่สุด เป็นต้น 
 
ในการเปรียบเทียบขั้นกว่า มักจะต่อท้ายคำคุณศัพท์ด้วย -(e)re 
ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด มักจะเติมต่อท้ายคำคุณศัพท์ด้วย  -(e)st, -(e)ste  
 
 
Positiv          : Bilen min er ny. รถของฉันเป็นรถใหม่ (ไม่ได้เปรียบเทียบกับใคร) 
Komparativ :  Bilen min er nyere enn din. รถของฉันใหม่กว่ารถของเธอ
Superlativ    : Bilen min er nyest. หรือ  Bilen min er nyeste. รถของฉันใหม่ที่สุด
 
แต่ในบางกรณี 
การเปรียบเทียบขั้นกว่า จะมีการใช้คำว่า mer นำหน้า adjective
และในชั้นสูงสุด จะใช้คำว่า mest นำหน้า adjective
 
Positiv         : Bilen min er moderne.  รถของฉันเป็นรถที่ทันสมัย
Komparativ : Bilen min er mer moderne enn din. รถของฉันทันสมัยกว่ารถของเธอ
Superlativ   : Bilen min er den mest moderne.  รถของฉันทันสมัยที่สุด
 
 
8. การใช้คำคุณศัพท์ขยายความเพื่อบอกปริมาณ เช่น มาก น้อย นิดๆ เป็นต้น
สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรก คือ สิ่งนั้นเป็นนาม ที่นับได้ หรือ นับไม่ได้
แบบที่ 1 คำขยายความที่ใช้กับนามที่นับได้
1.1 mange (มาก)          (น้อย)
1.2 færre (น้อยกว่า)     færrest (น้อยที่สุด)
1.3 flere (มากกว่า)       flest (มากที่สุด)
แบบที่ 2 คำขยายความที่ใช้กับนามที่นับไม่ได้
 
2.1 mye (มาก)               litt (น้อย,นิดหน่อย)
2.2 mindre (น้อยกว่า)   minst (น้อยที่สุด)
2.3 mer (มากกว่า)         mest (มากที่สุด)
%d bloggers like this: