Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Posted on Mar 24, 2013 in Learn Norwegian

คติธรรมในภาษานอร์เวย์

การเป็นเพื่อนนั้น จะหล่อ สวย เก่ง ทำตัวน่าสนใจแค่ไหน

ไม่สำคัญเท่าเพื่อนที่สามารถเตือนสติ ไม่ให้เราประมาทพลาดพลั้ง

ส่งเสริมเราให้ทำความดีได้ตลอดรอดฝั่งในชาติหนึ่งๆ ที่เกิดมา

Having a friend who looks good, clever, or attractive is not as important as having a friend

who can encourage and guide us to do good deeds for the rest of one’s life.

A friend who can warn us when we are reckless and support us

when we do good deeds is a friend we all need in life.

(Translated by Jay Treesahakiat)

Å ha en venn som ser god, smart eller attraktiv ut, er ikke så viktig som

å ha en venn som kan oppmuntre og veilede oss

til å gjøre gode gjerninger for resten av livet.

En venn som kan advare oss når vi er hensynsløse og støtte oss

når vi gjør gode gjerninger, er en venn vi alle trenger i livet.

(Oversatt av Merethe Aleksandra Wahl)


การมีวิสัยทัศน์มองเห็นถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีผลต่อการกระทำในปัจจุบันของผู้นำทั้งหลายบนโลกนี้

พระพุทธเจ้าสอนเราให้ตระหนักถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นไปถึงภพชาติเบื้องหน้า

โดยเริ่มต้นจากการกระทำที่ให้ผลดีต่อตนเองและผู้อื่นตั้งแต่ในปัจจุบันชาติ

Many world leaders have the perspective that our today action has an impact on what will happen in the future. Likewise, the Buddha taught us that any action that we do in this life , whether it good or bad, will affect us in next lives. What goes around comes around. Therefore we should start doing good deeds for the benefit of ourselves and others from this moment. (Translated byJay Treesahakiat)

Mange av verdens ledere har det perspektivet at vår handling i dag 

har en innvirkning på hva som vil skje i fremtiden. 

Likeledes lærte Buddha oss at hver handling vi gjør i dette livet, 

enten det er en god eller dårlig handling, vil påvirke oss i våre neste liv. 

Det som går rundt, kommer rundt. 

Derfor bør vi begynne å gjøre gode gjerninger til fordel for oss selv

 og andre fra nå av 

(Oversatt av Merethe Aleksandra Wahl)


คนมากมายใส่ใจเรืื่องที่จะมีลูกกัน แต่ก่อนที่จะใส่ใจเรื่องนั้น พึงใส่ใจก่อนว่าจะเลี้ยงลูกอย่างไร ให้เขาเป็นคนดี ให้มีเหตุมีผลที่ถูกต้องในชีวิต

พ่อแม่พึงรู้จักแยกแยะสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ ก็จะได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกได้ ถ้าไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้ การมีลูกก็จะเป็นปัญหาของตนเองและสังคม

Most people want to have their own children after they get married. First thing in mind that they should ask themselves is how to raise their children to be a reasonable and a good person. As the saying goes, “like father, like son”, if parents know what is right and wrong, and have the right knowledge of living, then parents will become a good role model for their children. Thus, they can teach their children and lead them to become a righteous man. On the contrary, if parents lack this knowledge, having children could create a problem for both themselves and society.

(Translated by Jay Treesahakiat)

Mennesker flest vil ha barn etter at de er gift. Den første tingen i sinnet deres er hvordan de skal oppdra barna til å bli fornuftige og gode mennesker. Som man sier; “som far, så sønn”, hvis foreldre vet hva som er riktig og galt, og har den riktige kunnskap om å leve, vil de rollemodell for sine barn. Dermed kan de lære sine barn og veilede dem til å bli rettferdige mennesker. Tvert i mot, hvis foreldrene mangler denne kunnskapen, ville det å ha barn kunne lage et problem for både seg selv og samfunnet.(Oversatt av Merethe Aleksandra Wahl)


ไม่ว่าคุณจะเคยไปเที่ยวพักผ่อนที่่ใดๆ มาในโลกกว้าง สุดท้ายคุณก็จะพบว่าที่พักผ่อนที่ดีที่สุด

ประหยัดที่สุด วุ่นวายน้อยที่สุด มึความสงบสุขที่สุดอยู่ในที่แคบๆ

คือ ร่างกายของเราเอง เพียงการหาเวลานั่งหลับตาทำสมาธิ

และตรึกในธรรมอยู่เสมอๆ

จะพบความเบิกบานในจิตใจที่กว้างขวางได้ไม่ยากเลย

No matter how wonderful or amazing places you have visited, finally you would realize that the best place for relaxation with the minimum cost and without any frustration is within your own body. The most peaceful place in the world is within us. We only have to close our eyes and place our mind at the centre of the body in every activity that we do then we would find the true happiness.

(Translated by Jay Treesahakiat)

 

Uansett hvor vidunderlige og utrolige steder du har besøkt, 

vil du til slutt innse at den beste plassen for å slappe av, 

for minst mulig kostnader og uten noen frustrasjon, 

er inne i din egen kropp. 

Det mest fredelige stedet i verden er inne i oss selv. 

Vi trenger bare å lukke øynene og plassere sinnet 

i kroppens senter i en hver aktivitet vi gjør. 

Det er da vi vil vi finne den sanne lykke. 

(Oversatt av Merethe Aleksandra Wahl)


เราไม่เคยต้องขอร้องใคร ให้มาทำร้ายเรา ไม่อยากให้รถเฉี่ยวชน ไม่อยากเสียสุขภาพต้องเข้าโรงพยาบาล

แต่เพื่อนรักที่พาเราไปดื่มเหล้า เสพยาเสพติด สามารถพาเราไปประสบสิ่งนั้นได้ แม้เขาไม่ได้ตั้งใจ และยังมียิ้มสวยๆ ให้กับเราก็ตาม

A happy, healthy, and safety life is three essential aspects everyone wish to have in their lives. We don’t want anyone to hurt us. We don’t want to get into a car accident. We don’t want to be confined in a hospital.

However, we can easily encounter these situations when our friends lead us in the wrong path such as drinking alcohol or taking drugs. Although they do not intend to harm us, they indirectly lead us to experience those situations and make our lives

away from happiness, good health, and safety.

Glede, sunnhet og trygghet er tre viktige aspekter som alle ønsker å ha i sitt liv. Vi ønsker ikke å bli skadet. Vi ønsker ikke å havne i en bilulykke. Vi ønsker ikke å bli innesperret på sykehus. Likevel kan vi lett støte på disse situasjonene når våre venner leder oss inn på feile veier som å drikke alkohol eller begynne med rus. Selv om de ikke mener å skade oss, vil dette indirekte forføre oss til å oppleve slike situasjoner og gjøre våre liv ulykkelige, usunne og utrygge.


ความเห็นผิดเกิดขึ้นได้อย่างไร

1. ได้รับอิทธิพลจากผู้อื่น, การพูดซ้ำๆ, การโฆษณา

2. การไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบ ขาดโยนิโสมนสิการ

Hvordan man få  feil tankesett

1.  Påvirkning fra andre,  repetere, reklame

2. Ikke tilstrekkelig gjennomtenkt,  overfladisk  


บุคคลที่ไม่ว่าจะกล่าวถึงสิ่งใด ก็เป็นความจริงแท้ของสิ่งนั้นทั้งหมด บุคคลนั้นคือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ด้วยเหตุนี้ท่านจึงมีอีกนามว่า พระตถาคต คือ ผู้หยั่งรู้ซึ่งโลกทั้งหมดตามความเป็นจริง

ถ้าหากไม่มีพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ลองให้คนทุกยุคสมัย อธิบายด้วยตัวเองว่า

การเกิดเป็นมนุษย์ยากอย่างไร

มีคุณค่าอย่างไร เกิดมาทำไม พ่อแม่มีพระคุณอย่างไร ตายแล้วไปไหน ?

ก็ไม่สามารถอธิบายได้ละเอียดลึกซึ้งอย่างกับพระองค์ท่าน

จึงควรแล้วที่จะตระหนักใส่ใจ กราบไหว้ สรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย…ต้นแหล่งของความดี ความกตัญญู

ความสงบเย็น และสติปัญญาที่พวกเราได้มาทุกวันนี้

A person who knows and sees reality as-it-is is the Buddha. He is awakened to the true knowledge of the world. Without his teachings, it would be hard to answer the simple questions of life: why we were born?, where does one go after death?, or how difficult it was to be born a human?. Even one can answer these questions, it would not be as profoundly as the Buddha. Therefore, we should express respect to the Buddha, the Dhamma, and the Sangha, which are the source of all virtue, goodness, peace, and intelligence. (Translated by Jay Treesahakiat)

En person som ser realiteten som den er, er Buddha. 

Han har våknet opp til den sanne kunnskap om verden. 

Uten hans lære, ville det vært vanskelig å svare på enkelte spørsmål i livet; 

hvorfor vi ble født, hvor vi kommer etter døden, 

eller hvor vanskelig det var å bli født som menneske. 

Selv om man kunne svare på slike spørsmål, ville det ikke være så dypt som Buddhas svar. 

Derfor bør vi uttrykke respekt for Buddha, Dhamma og Sangha, 

som er kilden til all kraft, godhet, fred og intelligens. 

(Oversatt av Merethe Aleksandra Wahl)


คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

Buddhas lære er sannheten som ikke forandrer seg over tid.


เป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับการที่จะนำเอาคำสอนแต่ละถ้อยคำไปใช้

แต่คุณจะต้องตั้งใจปฏิบัติตามทั้งพฤติกรรมภายนอกและภายในจิตใจ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากมาย

ได้แก่ ทำให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น ชีวิตครอบครัวที่ดี ได้รับความชื่นชอบจากคนรอบข้าว และความสุขภายในจิตใจที่แท้จริง

Det er lett å ta læresetninger i bruk men dette kreves at man følger dette både utad  og innad.

Fordelene er mange blant annet bedre helse,  godt familieliv,  godt likt av andre,  ekte indre glede.


ความหวังที่ละได้ยาก

1. ความหวังที่จะได้ลาภ

2. ความหวังที่จะมีชีวิตอยู่ค้ำฟ้า

Ønsker det ikke er lett gi slipp på.

1. Ønsker å få hele tiden

2. Ønsker å få ett langt liv


ความชรา 2 ประเภท

1. ความชราที่มองเห็นได้ (เช่น หนังเหี่ยว, ผมหงอก เป็นต้น)

2. ความชราที่เกิดขึ้นอยู่ภายในซึ่งทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

 

2 typer alderdom

1. Synlig alderdom

2. Indre alderdom som forandrer over tid. 


คนทุกคนจะต้องพบกับความตายในวันหนึ่ง ระยะทางที่คนเดินทางนั้นไกล แต่ชีวิตหลังความตายยาวไกลกว่านั้นมาก

Alle kommer til å død en dag.Veien vi reiser er lang, men livet etter døden er mye lengere.


ในการเวียนว่ายตายเกิดนั้น เส้นทางแสนยาวไกล

ส่วนการสั่งสมบุญกุศลความดีจะช่วยให้เส้นทางนี้สั้นลง

Om gjenfødelse: 

Veien er lang, men å gjøre gode gjerninger kan vi gjøre den kortere.


บุคคลหาได้ยาก

1. บุคคลที่กระทำคุณให้กับผู้อื่นก่อนโดยไม่หวังส่ิงตอบแทนใดๆ

2. บุคคลที่กระทำคุณตอบแทนให้กับบุคคลที่กระทำคุณแก่ตน

En som er vanskelig å finne

1. En som hjelpe andre før di hjelper dem. Eller trenger ingen ting tilbake fra hjelpen

2. En som hjelper deg etter at du har hjulpet dem.


ทำอย่างจึงสามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยความสามัคคี

1. มีคุณธรรมเสมอกัน

2. มีความเห็นที่ตรงกัน

Hvordan skaper et godt samarbeid.

1.  Samme livsverdier 

2. Samme tankesett


De fleste beslutninger vi tar i livet, enten de er relatert til studier, arbeid, eller til avgjørelser vi må ta overfor våre medmennesker, har alltid sine fordeler og ulemper. Derfor kan det å ta en beslutning noen ganger forårsake følelsen av stress og angst, føre til indre motsetninger, og enda verre, lede til sykdom. For å unngå vanskelighetene vi møter når vi må ta en avgjørelse og alle problemene det kan medføre, bør vi først lære hvordan å redusere graden av anspenthet og bekymring. En metode er kraften fra “chanting” og meditasjon. Det kan hjelpe en å rense sinnet og å gi sinnsro, og man føler seg avslappet og trygg når man står overfor en komplisert situasjon! (Oversatt av Jørn Arntzen)

 

Most decisions we make in lives whether it is related to study, work, or people, always have pros and cons. Therefore, making a decision, sometimes, can cause people to feel stress and anxious, cause controversy, and even worst lead them to illness. By avoiding the difficulty in making a decision and all the problems it may cause, first we should learn how to reduce the tension and worry. One method is the positive power from chanting and meditation. It can help to purify the mind and make the mind stay still in order to calm oneself when face with the complicated situation. (Translated by Jay Treesahakiat)

 

การตัดสินใจทำอะไรกับเรื่องภายนอก ไม่ว่าเรื่องเรียน เรื่องงาน เรื่องคน มักจะมีด้านบวกและด้านลบในตัวของมันเอง ทำให้เกิดความเครียด ความขัดแย้ง ความวิตกกังวล ทำให้คนเป็นโรคประสาทได้ และถ่ายทอดกันต่อๆ ไปอย่างไม่มีจุดจบ ย่ิงถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บ ความทุกข์ใจก็ทำให้โรคภัยมีอาการหนักขึ้น ดังนั้น พึงให้เวลากับเรียนรู้สิ่งที่ลดความขัดแย้ง ลดความวิตกกังวล มีพลังทางบวก คือ การสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา ยิ่งถ้าพบความสุขที่ประณีตขึ้นในใจ และช่วยให้สงบลงได้กับทุกเหตุการณ์ ก็จะตระหนักได้ว่าความรู้และการงานใดในโลกนี้ไม่มีอะไรให้สุขได้เทียบเท่าธรรมะของพระบรมศาสดา

website เรียนนอร์เวย์

%d bloggers like this: